Privacyverklaring AHA! Talents & teams

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2018.

 

1. Algemeen

In deze privacyverklaring vindt u informatie over wanneer, hoe en waarom mevrouw Angela Hagen-Verdooren (handelend onder de naam “‘AHA! Talents & Teams”) uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van diensten van AHA! Talents & Teams, of op andere wijze met AHA! Talents & Teams communiceert.

AHA! Talents & Teams is de verwerkingsverantwoordelijke ten aan zien van de in deze verklaring omschreven verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat AHA! Talents & Teams bepaalde wettelijke taken en verantwoordelijkheden heeft voor haar verwerkingsactiviteiten. Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een email sturen naar angela@talents-teams.nl

2. Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt en op welke wettelijke grondslag?
Klanten

AHA! Talents & Teams verwerkt persoonsgegevens van klanten onder andere om haar diensten, o.a. Trainen, Ontwikkelen, en Coachen te leveren, contact te onderhouden met klanten en derden alsmede om facturen op te stellen en te verzenden.

AHA! Talents & Teams kan onder meer de volgende persoonsgegevens van klanten verwerken: naam, adres, email, telefoonnummer, bankgegevens, geboortedatum, geslacht, voedselallergie (i.v.m. lunches en diners tijdens trainingen) en gegevens die verband houden met de diensten van AHA! Talents & Teams, zoals gespreksverslagen, data van afspraken, testresultaten etc.

Opdrachtgevers/Werkgevers

AHA! Talents & Teams verwerkt (rechtspersoonlijke) gegevens van opdrachtgever/werkgever indien de overeenkomst van dienstverlening aan individuen en groepen/teams met de organisatie/het bedrijf wordt afgesloten.

AHA! Talents & Teams verwerkt de persoonsgegevens van Werkgevers/Opdrachtgevers ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van dienstverlening aan individuen, groepen/teams van werkgevers/opdrachtgevers, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Derden

Onder derden vallen personen die niet klant zijn van AHA! Talents & Teams en waarvan gegevens voorkomen in de documenten die AHA! Talents & Teams in behandeling heeft ten behoeve van haar klanten. Onder derden vallen ook personen die contact opnemen met AHA! Talents & Teams maar nog geen klant van AHA! Talents & Teams zijn.

AHA! Talents & Teams verwerkt persoonsgegevens van derden onder andere om haar dienstverlening te kunnen leveren en om te communiceren met betrokkenen.

AHA! Talents & Teams kan onder meer de volgende persoonsgegevens van derden verwerken: naam, adres, email, telefoonnummer, geslacht, functie en andere gegevens die door klanten of derden worden verstrekt.

AHA! Talents & Teams verwerkt deze gegevens in het kader van de overeenkomst die zij heeft met haar klanten, werkgevers/opdrachtgevers hetzij nadat zij toestemming heeft gekregen voor deze verwerking van persoonsgegevens of voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van AHA! Talents & Teams in het kader van een adequate bedrijfsvoering.

3. Aan welke derden worden persoonsgegevens verstrekt?

In het kader van haar dienstverlening kan AHA! Talents & Teams persoonsgegevens uitwisselen met derden, zoals haar partners, bijvoorbeeld, externe trainers, ingeschakelde consulenten en psychologen. Deze derden mogen alleen uw persoonsgegevens verwerken voor de genoemde doelen. Voorts kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. Worden persoonsgegevens aan partijen buiten de EER doorgegeven?

Uw persoonsgegevens worden niet aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) doorgegeven. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat te allen tijde een passend beschermingsniveau wordt geboden door toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

AHA! Talents & Teams neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, diefstal of verlies.

6. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

AHA! Talents & Teams bewaart uw persoonsgegevens gegevens gedurende de duur van het traject en verwijdert de meeste persoonsgegevens 6 maanden na afloop van het traject. De NAW gegevens worden, met uw toestemming, bewaard voor vervolgcontact inclusief het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, door een bericht te sturen naar angela@talents-teams.nl Gegevens nodig voor de financiële verantwoording en belastingafdrachten worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

7. Welke rechten heeft u?

U kunt bij AHA! Talents & Teams inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door AHA! Talents & Teams worden verzameld. Ook kunt u vragen om rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, wegens op u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden of tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese- privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen met angela@talents-teams.nl

8. Hoe worden wijzigingen in deze privacyverklaring bekend gemaakt?

Als deze verklaring in de toekomst wordt aangepast, zal dat op passende wijze worden medegedeeld aan betrokkenen die in aanmerkelijke mate door de wijziging getroffen worden.

9. Contactgegevens van AHA! Talents & Teams

Angela Hagen-Verdooren

Prins Hendriklaan 24a

3721 AS Bilthoven

06 5130 1033

angela@talents-teams.nl

© 2019 AHA! Talents & Teams | Privacyverklaring

Een site van boelens.co